Loading

Autoservis Calta

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Autoservis Calta IČ: 73819166, se sídlem  Třebaňská ev. č. 15, Lhotka, 267 27 Svinaře


1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro veškeré služby poskytované autoservisem Calta (dále jen "autoservis") a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi autoservisem a jeho klienty.

2. Objednávky a Rezervace

2.1. Objednávky na služby autoservisu lze provádět telefonicky, osobně nebo elektronicky prostřednictvím webového formuláře.

2.2. Klient je povinen uvést všechny potřebné informace pro provedení služby včetně informací o vozidle a požadovaných službách.

2.3. Rezervace služeb jsou závazné. Pokud klient plánuje zrušit nebo změnit rezervaci, je povinen to učinit nejpozději 24 hodin před plánovaným termínem služby.

3. Ceny a Platební Podmínky

3.1. Ceny za jednotlivé služby autoservisu jsou uvedeny na webových stránkách autoservisu a mohou být upřesněny i na místě.

3.2. Platba za provedené služby je splatná ihned po dokončení práce. Autoservis přijímá platby v hotovosti nebo platebními kartami.

3.3. V případě, že je nutné provést další práce, které nebyly předem dohodnuty, bude klient informován o předpokládaných nákladech a práce budou prováděny až po schválení klientem.

4. Záruka na Práce a Díly

4.1. Autoservis poskytuje záruku na provedené práce a použité díly podle platných právních předpisů. Doba záruky se může lišit v závislosti na druhu práce a dílů.

5. Odpovědnost Autoservisu

5.1. Autoservis se zavazuje k profesionálnímu provedení všech prací a služeb. V případě chybného provedení práce nebo způsobení škody na vozidle je autoservis odpovědný za nápravu. Autoservis nezodpovídá za skryté vady na vozidle, které se mohu během opravy vyskytnout.

6. Ochrana Osobních Údajů

6.1. Autoservis zpracovává osobní údaje klientů v souladu se zákony platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

7. Změny Obchodních Podmínek

7.1. Autoservis si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky. Aktualizované podmínky budou zveřejněny na webových stránkách autoservisu.

8. Odstoupení od Smlouvy

8.1. Klient má právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí služby, a to v souladu s platnými zákony.

9. Rozhodčí řízení

9.1. Případné spory mezi klientem a autoservisem budou řešeny v souladu s platnými právními předpisy a rozhodčím řízením, pokud se strany nedohodnou jinak.

10. Konečná Ustanovení

10.1. Tyto obchodní podmínky tvoří platnou smlouvu mezi klientem a autoservisem Calta a vstupují v platnost dnem zveřejnění na webových stránkách autoservisu.

V Praze dne 1.8.2023